DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mok.lubawa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Dane teleadresowe jednostki:


Miejski Ośrodek Kultury
Telefon: +48 89 645 26 68
E-mail: mok@lubawa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa


Data publikacji strony internetowej: 2017

W Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.mok.lubawa.pl spełnia wymagania w 97,93 %.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.mok.lubawa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre elementy graficzne nie zawierają atrybutu alt
  • Mogą występować niedostateczne wartości kontrastowe
  • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają transkrypcji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Betlejewska
e-mail: mok@lubawa.pl
Telefon: +48 89 645 26 68

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
• Adres: ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
• E-mail: mok@lubawa.pl
• Telefon: +48 89 645 26 68

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Rzepnikowskiego.

Od północnej strony budynku znajduje się wejście do windy z poziomu terenu, które umożliwia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych na piętro budynku.
Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona w sposób wizualny. Brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy.
Zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Utrudnienia:
Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:
W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.